Zásady ochrany osobních údajů

Toto oznámení popisuje obecné zásady ochrany osobních údajů hotelové skupiny Mandarin Oriental*. Návštěvou stránky www.mandarinoriental.com přijímáte postupy popsané v tomto oznámení.

Otázka č. 1 Jaké údaje týkající se vaší osoby shromažďujeme?

Otázka č. 2 Jak vaše údaje používáme?

Otázka č. 3 A co soubory cookie?

Otázka č. 4 Poskytuje společnost Mandarin Oriental údaje, které získá?

Otázka č. 5 Předává společnost Mandarin Oriental údaje do zahraničí?

Otázka č. 6 Jak jsou vaše údaje zabezpečeny?

Otázka č. 7 Jak dlouho bude společnost Mandarin Oriental vaše údaje uchovávat?

Otázka č. 8 Co můžete udělat, máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy, případně chcete získat přístup ke svým osobním údajům?

Otázka č. 9 A co propojené internetové stránky?

Otázka č. 10 Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

1. JAKÉ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE VAŠÍ OSOBY SHROMAŽĎUJEME?

Účelem shromažďování vašich údajů společností Mandarin Oriental je efektivita činností a vaše maximální spokojenost s našimi službami. Konkrétní druh shromažďovaných údajů bude záležet na typu vašeho vztahu se společností Mandarin Oriental a službách, které využíváte. Níže uvádíme příklady údajů, které mohou být shromažďovány:

 • kontaktní údaje (například jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo);
 • platební údaje (včetně čísel platebních karet, fakturační adresy a údajů bankovního účtu);
 • demografické údaje (například věk, pohlaví, země a upřednostňovaný jazyk);
 • údaje týkající se vaší rezervace, pobytu nebo návštěvy zařízení (včetně hotelů Mandarin Oriental, v nichž jste pobývali, dat příjezdu a odjezdu a vámi zakoupeného zboží a služeb);
 • údaje nezbytné k plnění zvláštních požadavků z vaší strany a/nebo zajištění speciálních druhů ubytování;
 • údaje týkající se členství ve věrnostním programu, internetového účtu, profilu nebo hesla a jakéhokoliv programu pro stálé zákazníky nebo partnerského cestovního programu;
 • kopie vaší korespondence s naší společností;
 • vaše zájmy a preference;
 • údaje shromážděné v rámci používání kamerových systémů či přístupových a jiných bezpečnostních systémů a
 • údaje související s používáním naší internetové stránky a interakce s ní z vaší strany.

Tyto údaje shromažďujeme různými způsoby včetně:

 • Údajů, které naší společnosti poskytnete: Přijímáme a uchováváme údaje, které naší společnosti poskytnete na naší internetové stránce nebo jakýmkoliv jiným způsobem, například, ubytujete-li se v jednom z našich hotelů. Ve většině případů se můžete rozhodnout, kolik údajů naší společnosti poskytnete, avšak neposkytnutím vyžadovaných údajů, například platebních údajů nutných k dokončení rezervace, může dojít k omezení vaší možnosti využít některé z nabízených funkcí. Poskytnete-li osobní údaje jakékoliv jiné osoby (např. provádíte-li rezervaci pro jinou osobu), prohlašujete tím, že jste k tomu byli touto osobou oprávněni a že naší společnosti můžete poskytnout svolení s použitím takových údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Dále prohlašujete, že údaje, které naší společnosti poskytnete, jsou správné.
 • Automaticky shromažďovaných údajů: Používáním naší internetové stránky nebo interakcí s ní a/nebo používáním kterékoliv z aplikací, které na ní případně zpřístupníme, dochází ke generování údajů na základě vaší aktivity a automatickému shromažďování a uchovávání údajů z vašeho prohlížeče nebo mobilního zařízení. Jako je tomu v případě mnohých jiných internetových stránek, i naše společnost v okamžiku, kdy váš prohlížeč navštíví naši internetovou stránku, shromažďuje některé údaje včetně IP adresy, typu prohlížeče, operačního systému, údajů mobilní sítě, zobrazených stránek a doby návštěvy. Tyto údaje nám umožňují komunikovat s našimi zákazníky a lépe jim porozumět.
 • Bezpečnostních systémů: Navštívíte-li naše zařízení, mohou být údaje týkající se vaší osoby shromažďovány prostřednictvím kamerových systémů či přístupových a jiných bezpečnostních systémů takového zařízení.
 • Informací z jiných zdrojů: Údaje týkající se vaší osoby můžeme získávat i z jiných zdrojů, například z veřejných databází nebo od marketingových partnerů a dalších třetích stran. Může se jednat například o údaje od vaší cestovní kanceláře, letecké společnosti, poskytovatele kreditní karty nebo jiných partnerů.
 • Věkových omezení: Společnost Mandarin Oriental na svých internetových stránkách vědomě neshromažďuje ztotožnitelné osobní údaje nezletilých osob. Společnost Mandarin Oriental může shromažďovat ztotožnitelné osobní údaje nezletilých osob v rámci procesu registrace hostů, vždy však se souhlasem rodiče nebo opatrovníka takové osoby.

2. Jak vaše údaje používáme?

Účelem shromažďování vašich údajů společností Mandarin Oriental je zajištění efektivity provozu a dosažení vaší maximální spokojenosti s našimi službami. Společnost Mandarin Oriental může získané údaje shromažďovat, používat a poskytovat z různých důvodů včetně následujících:

 • Provedení rezervace a jiných nákupů: Naše společnost může zpracovávat údaje související s transakcemi provedenými mezi vaší osobou a naší společností a/nebo prostřednictvím naší internetové stránky („transakční údaje“). Transakční údaje mohou být zpracovány za účelem dokončení rezervace vašeho pokoje, doručení zakoupeného zboží a služeb, přizpůsobení našich služeb vaším preferencím, získání zpětné vazby k vašemu pobytu v našich zařízeních a uchovávání řádných záznamů o těchto transakcích.
 • Členské programy: Za účelem správy a provozování dobrovolných členských programů, včetně programu Fans of M.O. a věrnostních programů nebo programů pro stálé zákazníky. K zpracování dat může docházet za účelem zaznamenání pobytových a transakčních údajů, získávání a vybírání odměn, bodů nebo kreditů v souvislosti s těmito programy.
 • Zodpovídání dotazů: Naše společnost může zpracovávat údaje obsažené v jakékoliv vaší komunikaci s naší společností nebo s touto komunikací související („údaje z korespondence“). Údaje z korespondence mohou zahrnovat komunikační obsah a metadata, která s komunikací souvisí. Údaje z korespondence mohou být zpracovány za účelem komunikace s vaší osobou a uchovávání záznamů.
 • Interní obchodní účely: K interním obchodním účelům naší společnosti, jako je analýza dat, audity, vývoj nových produktů, zlepšování internetové stránky a našich služeb, identifikování uživatelských trendů a charakteru návštěv, zjišťování účinnosti našich propagačních aktivit a plnění smluvních povinností.
 • Administrativní a jiná komunikace: Za účelem zasílání důležitých informací týkajících se naší internetové stránky a změn smluvních podmínek či zásad nebo jiných informací vaší osobě (např. informací o vašich cestovních rezervacích, jako je potvrzení rezervace).
 • Marketing a propagační aktivity: Za účelem informování vaší osoby o novinkách a propagačních aktivitách týkajících se produktů a služeb souvisejících s hotelovou skupinou Mandarin Oriental a jiných produktů a služeb, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat, a za účelem pořádání loterií a soutěží nebo jiných marketingových či propagačních aktivit.
 • Bezpečnost a ochrana: Za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany vaší osoby i ostatních hostů a personálu během vaší návštěvy v našich hotelech nebo rezidencích.
 • Naše zákonné povinnosti: Za účelem dodržování zákonných a regulačních požadavků nebo nároků v souladu s platnými právními předpisy, soudními rozhodnutími, obsílkami nebo jinými zákonnými procesy.
 • Další způsoby použití: Vaše údaje můžeme používat i jinými způsoby, které vám budou vysvětleny v okamžiku poskytnutí takových údajů naší společnosti.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů může být jeden nebo více z následujících důvodů: (i) váš souhlas a/nebo (ii) poskytnutí služeb, které jste si vyžádali a/nebo (iii) dodržování platných právních předpisů, nařízení, soudních rozhodnutí nebo jiných zákonných procesů.

3. A CO SOUBORY COOKIE?

Při shromažďování vašich údajů používáme sledovací nástroje, jako jsou soubory cookie prohlížeče a sledovací pixely. Během používání naší internetové stránky nebo kterékoliv z aplikací, které na ní případně zpřístupníme, dochází k shromažďování údajů o uživatelích. Shromažďováním osobních údajů tímto způsobem můžeme pověřit třetí strany. Další informace o těchto nástrojích a způsobech, jak je můžete kontrolovat, naleznete zde.

4. POSKYTUJE SPOLEČNOST MANDARIN ORIENTAL NĚKOMU ÚDAJE, KTERÉ ZÍSKÁ?

Vzhledem k tomu, že naše společnost spravuje mezinárodní síť hotelů a rezidencí a její obchodní aktivity jsou značně geograficky diverzifikované, poskytování údajů napříč několika jurisdikcemi je zásadní pro poskytování a udržení služeb na nejvyšší možné úrovni. Konkrétní druh poskytovaných údajů bude záležet na souvislostech vašich vazeb se společností Mandarin Oriental a službách, které využíváte. V souladu s tím a je-li to přiměřeně nezbytné k účelům stanoveným těmito zásadami a podle právních základů v nich uvedených, mohou být vaše osobní údaje poskytovány následujícím stranám:

 • kterémukoliv ze subjektů společnosti Mandarin Oriental a našich hotelů a rezidencí;
 • zástupcům nebo cestovním konzultantům, kteří nám vaše osobní údaje poskytli (například vaší cestovní kanceláři, osobnímu asistentovi, zaměstnavateli nebo manželovi/manželce, kteří nám vaše údaje poskytli);
 • třetím stranám, které nejsou partnery společnosti Mandarin Oriental, máme-li k tomu váš souhlas;
 • našim důvěryhodným obchodním partnerům, kteří údaje pro naši společnost zpracují na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a jakýmikoliv dalšími vhodnými opatřeními pro zajištění důvěrné povahy a bezpečnosti údajů;
 • našim marketingovým a reklamním partnerům za účelem poskytování relevantnější reklamy na naší stránce a pobízení k dalším návštěvám z vaší strany;
 • třetím stranám, které nejsou partnery společnosti Mandarin Oriental, pokud se v dobré víře domníváme, že je to přiměřeně nezbytné za účelem: (1) dodržování veškerých platných právních předpisů, nařízení, zákonných procesů nebo vymahatelných vládních nařízení, (2) vymáhání příslušných smluvních podmínek pro služby včetně šetření případných porušení, (3) odhalování, předcházení či jiného způsobu řešení podvodných aktivit a bezpečnostních či technických problémů a (4) ochrany proti zásahu do práv, škodě na majetku nebo narušení bezpečnosti společnosti Mandarin Oriental, našich uživatelů nebo veřejnosti, jak vyžaduje nebo dovoluje zákon, a
 • jakékoliv třetí straně v rozsahu nutném s ohledem na prodej veškerých obchodních aktivit a majetku naší společnosti nebo jejich částí.

5. PŘEDÁVÁ SPOLEČNOST MANDARIN ORIENTAL ÚDAJE DO ZAHRANIČÍ?

Vzhledem k tomu, že naše společnost spravuje mezinárodní síť hotelů a rezidencí a její obchodní aktivity jsou značně geograficky diverzifikované, poskytování údajů napříč několika jurisdikcemi je zásadní pro poskytování a udržení služeb na nejvyšší možné úrovni. Při používání a/nebo nákupu našeho zboží a služeb mohou být vaše osobní údaje předávány napříč několika jurisdikcemi. V souladu s tím a je-li to přiměřeně nezbytné k účelům stanoveným těmito zásadami a podle právních základů v nich uvedených, mohou být vaše osobní údaje předávány do a uchovávány v následujících zemích:

 • Hongkong, Spojené království a Spojené státy americké, kde sídlí kanceláře naší společnosti;
 • země, v nichž naše společnost spravuje a provozuje hotely a rezidence a/nebo provozuje obchodní kanceláře, včetně Čile, Číny, České republiky, Francie, Německa, zvláštní správní oblasti Hongkong, Indonésie, Itálie, Japonska, zvláštní správní oblasti Macao, Malajsie, Maroka, Kataru, Singapuru, Španělska, Sv. Vincence a Grenadin, Švýcarska, Thajska, Turecka, Spojeného království a Spojených států, a
 • další země, v nichž sídlí naši poskytovatelé služeb, poradci a konzultanti v postavení třetích stran. Seznam států může být příležitostně aktualizován.

Takto může docházet k předávání údajů do zemí, které nemusí poskytovat stejnou míru ochrany osobních údajů jako země, v níž byly údaje shromážděny. Naše společnost však přijme přiměřené kroky (včetně uzavření dohod o předávání údajů na základě vzorových doložek Evropské komise, případně vyžadováním dodržování štítu EU–USA na ochranu soukromí), aby zajistila, že po dobu, kdy má nad vašimi osobními údaji kontrolu, s nimi bude nakládáno za použití přiměřených postupů zajišťujících jejich bezpečnost a důvěrnou povahu.

6. JAK JSOU VAŠE ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Naše společnost využívá přiměřená administrativní, organizační a technická ochranná opatření a bezpečnostní opatření, která slouží k ochraně osobních údajů, nad nimiž má kontrolu proti jejich neoprávněnému přístupu, nabytí či zpřístupnění, případně proti jejich zničení, pozměnění, náhodné ztrátě, zneužití nebo poškození. Tato ochranná a bezpečnostní opatření pravidelně kontrolujeme a monitorujeme.

7. JAK DLOUHO BUDE SPOLEČNOST MANDARIN ORIENTAL VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAT?

V rozsahu dovoleném platnými právními předpisy budou vaše osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná a splňuje následující podmínky:

 • trvání účelu, k němuž byly osobní údaje poskytnuty;
 • trvání konkrétního oprávněného obchodního zájmu, včetně zájmu na uchovávání záznamů;
 • existence konkrétního zákonného nebo regulačního požadavku a/nebo
 • vznik požadavku na uchovávání záznamů, které mohou být relevantní pro jakékoliv šetření dozorového orgánu nebo probíhající soudní řízení.

Jestliže k uchovávání osobních údajů nebudou existovat dostatečné důvody, dojde k bezpečnému odstranění, likvidaci, anonymizaci či zablokování údajů.

8. CO MŮŽETE UDĚLAT, MÁTE-LI JAKÉKOLIV DOTAZY NEBO OBAVY, PŘÍPADNĚ CHCETE ZÍSKAT PŘÍSTUP KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

S případnými obavami nebo dotazy týkajícími se používání nebo uchovávání vašich osobních údajů vám rád pomůže náš pověřenec pro ochranu osobních údajů. Vašimi základními právy zakotvenými v obecném nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie jsou: (a) právo na přístup, (b) právo na opravu, (c) právo na výmaz, (d) právo na omezení zpracování, (e) právo na podání námitky proti zpracování, (f) právo na přenositelnost údajů, (g) právo na podání stížnosti k dozorčímu orgánu a (h) právo na odvolání souhlasu. Přejete-li si v souvislosti se svými osobními údaji využít kteréhokoliv z těchto zpráv, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat písemně na e-mailové adrese dataprivacyofficer@mohg.com nebo poštovní adrese 7/F, 281 Gloucester Road, Causeway Bay, Hongkong.

9. A CO PROPOJENÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY?

Odkazy internetových stránek třetích stran na tuto internetovou stránku nepředstavují žádnou formu přidružení ani podpory ze strany společnosti Mandarin Oriental. Společnost Mandarin Oriental za žádných okolností nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za prováděné činnosti nebo údaje, které jsou součástí internetových stránek třetích stran.

10. ZMĚNY V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Případná změna těchto zásad ochrany osobních údajů je vyhrazena. Datum účinnosti těchto zásad ochrany osobních údajů je uvedeno na konci tohoto dokumentu. Používáním této internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas se současnými podmínkami uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

* Výrazy „společnost Mandarin Oriental“, „hotelová skupina Mandarin Oriental“ a „naše společnost“ se označuje společnost Mandarin Oriental Hotel Group Limited a její sesterské společnosti, které se přímo podílejí na správě a provozování zařízení v rámci obchodní skupiny kdekoliv na světě, včetně lokálních entit v následujících jurisdikcích: v České republice je to společnost Mandarin Oriental Prague S.R.O., ve Francii společnost MOHG Hotel (Paris) SARL, v Německu společnost Mandarin Oriental Munich GmbH, v Itálii společnost Mandarin Oriental Hotel Management (BVI) Limited, Mandarin Oriental (UK) Limited a Mandarin Oriental Residences Management (UK) Limited, ve Španělsku společnost Mandarin Oriental Spain SL a Mandarin Oriental Spain Residences SL, v Maroku společnost MO Management SARL, ve Švýcarsku společnost Mandarin Oriental (Switzerland) SA a Société pour l’Exploitation de Mandarin Oriental (Genève) SA a ve Spojeném království společnost Mandarin Oriental Hyde Park Limited, Mandarin Oriental (UK) Limited a Mandarin Oriental Residences Management (UK) Limited. Společnost Mandarin Oriental Hotel Group Limited a příslušné lokální subjekty uvedené výše jsou „správci osobních údajů“. Správce osobních údajů můžete písemně kontaktovat: na e-mailové adrese dataprivacyofficer@mohg.com, a poštovní adrese c/o Mandarin Oriental Hotel Group Limited, 7/F, 281 Gloucester Road, Causeway Bay, Hongkong.

 

Datum účinnosti: 1. Února 2019